Yönetmelik

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Algılama Araştırma ve

Uygulama Merkezi (AKUZAL) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1- Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun değişik 7/d-2 maddesi uyarınca “Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur. (*)

Amaç

Madde 2- Merkezin temel amacı, 20.yy son çeyreğinin ve 21. yy’ın en önemli bilim ve teknoloji alanlarından birisi olan Uzay Teknolojisi ve Uzaktan Algılama Biliminin sunduğu olanaklardan yararlanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik ekonomik ve stratejik planlamaların yapılmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin Adı

Madde 3- Merkezin adı ulusal iletişimde “Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi-AKUZAL” ve uluslararası iletişimde ise “Remote Sensing Research and Application Center of Akdeniz University-MED-REMOSEN” olarak geçer.

Faaliyetler

Madde 4- Merkez, ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde aşağıdaki konularda faaliyet gösterir;

a) Batı Akdeniz Bölgesinin yaklaşık 2 milyon hektarlık toplam arazi varlığının halihazırdaki kullanım biçimlerinin tarım, turizm, orman ve çayır-mera, kentsel yerleşim, sanayi yerleşimi, kıyı ekosistemleri ve hammadde alanları esasına dayalı olarak tesbiti, bu kullanım biçimlerinin niteliklerinin belirlenmesi ve her bir sektöre ait envanterin coğrafi bilgi sistemleri temeline dayalı olarak çıkarılması.

b) Bölgedeki tarımsal arazi kullanımının ekolojik, fiziksel ve sosyo-ekonomik kriterlere dayalı olarak planlanması, iç ve dış pazar koşullarından daha etkin yararlanmak amacıyla her üretim döneminde ve o üretim döneminin ekolojik ve ekonomik göstergelerine bağlı olarak tarım ürünlerinde üretim planlamasına olanak sağlayacak verilerin toplanması ve tarımsal ürün bazında alan ve rekolte tahminlerinin yapılması.

c) Bölgedeki kentsel yer seçimlerinin ekolojik, fiziksel ve sosyo-ekonomik kriterlere dayalı olarak planlanması, kent bilgi sistemlerinin kurulması, kriz ve afet yönetim planlarının desteklenmesi, yeni yerleşim alanlarının ve katı atık depolama alanlarının tespitinin ve kent içi değişimlerle birlikte varsa gecekondulaşmanın takibinin yapılması.

d) Bölgedeki ormanların ve çayır-meraların amenajman planlarının yapılması, kaba yem, kereste ve odun gibi ham madde üretiminin alan ve ürün bazında tespitinin yapılması, ağaçlandırma çalışmalarının alansal organizasyonu ve havza planlamalarının yapılması, orman ve çayır-meralara müdahalelerinin izlenmesi.

e) Bölgedeki akarsu, göl, gölet, sulak alan ve kıyı ekosistemlerinin rehabilitasyonu, denizde su ürünleri avcılığının kontrolü, balık stoklarının belirlenmesi, balık göçlerinin izlenmesi, iç sularda ve denizlerde kültür balıkçılığı alanlarının saptanması, kirlilik düzeylerinin tespiti, planktonik organizma değişimlerinin saptanması ve deniz trafiğinin izlenmesi.

M-75

f) Bölgedeki jeolojik ve hidrojeolojik yapı değişimlerinin ve özelliklerinin tespiti ve haritalanması, maden ve diğer hammadde yataklarının tespiti ve kullanımlarının izlenmesi, içme ve kullanma amaçlı potansiyel su kaynaklarının bulunması ve mevcut su kaynaklarının korunması, tektonik çizgiselliklerin ve kırık-çatlak formasyonlarının tespiti ve jeolojik duraysızlık ve deprem risk analizlerinin yapılması.

g) Bölgenin çeşitli yönlerden risk durumlarının (taşkın alma olasılığı olan yerlerin, don alma tehlikesi olan alanların, erozyon ve heyelan bölgelerinin ve kar yüklerinin) tespiti ve izlenmesi ile baraj ve göletlerin kapasitelerinin yönetimi.

h) Tarımsal üretimi sınırlandıran tuzluluk, drenaj sorunu ve toprak kaybı gibi olumsuz faktörlerin tespitinin yapılması, gelişiminin izlenmesi ve alınacak önlemlerin bilimsel olarak belirlenmesi ve önlemlerin hızlı bir şekilde uygulamaya aktarılabilmesinin sağlanması.

i) Yukarıda sayılan faaliyet alanlarında kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların meslek uzmanlarına Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek.

j) Yukarıda sayılan faaliyet alanlarına ilişkin ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.

k) Yukarıda sayılan faaliyet alanlarında yürütülecek çalışmalardan elde edilecek sonuçları ilgili kişi ve kuruluşlara duyurmak, bu konularda ulusal ve uluslararası seminerler, paneller ve kongreler düzenlemek ve arşiv ve veri tabanı oluşturmak.

l) Yukarıda sayılan faaliyet alanlarına ilişkin olarak Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri temeline dayalı bilimsel metotlar geliştirmek ve bu metotların uygulamaya aktarılmasını sağlamak.

Merkezin Organları

Madde 5- Merkezin Organları; Merkez Müdürü ve Yönetim Kuruludur.

Merkez Müdürü

Madde 6-Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Uzaktan Algılama konusunda araştırmalar ve yayınlar yapmış olan ve tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 2 yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak seçebilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün, kesintisiz 6 aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. (*)

Merkez Müdürü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7- Merkez Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunladır;

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmaktır.

M-76

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 8-Merkez Yönetim Kurulu, Müdür dahil 5 kişiden oluşur. Diğer üyeler merkezin çalışma alanları ile ilgili, tam gün çalışan, Müdürün önereceği iki misli öğretim elemanı aday arasından Rektör tarafından seçilerek 2 yıl için görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir

Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerektiğinde de Müdürün çağrısı üzerine çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır. (*)

Merkez Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- Merkez Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörlüğe sunmak.

d) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek.

g) Merkeze atanacak idari ve teknik personelin seçimini yapmak.

Personel İhtiyacı

Madde 10- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Madde 11- Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.

Madde 12- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

05.07.2002 tarih ve 24806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(*) 05.10.2002 tarih ve 24897 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklik.

M-77

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582